our team

team 2008-2009

team leader

Fotsitzis Vasileios

powertrain

Christodoulou Nikolaos

Harba Labroula

Vasileiadis Konstantinos

Garipidis Konstantinos

Kartsaklis Nikolaos

Gkipatidou Dimitra

Rogka Ioanna-Aikaterini

suspension

Kapeta Alexandra-Natalia

Tsipas Ilias

Kolias Athanasios

Kotronis Ilias

frame

Fantel Emmanouil

Sarafoglou Michail

Germakopoulos Konstantinos

Vogiatzis Panagiotis

Grigoriadis Georgios

Electronics

Liampas Stylianos

marketing

Stylianidis Theodoros